logo.png

Podmínky

Vážení,
v rámci rozšiřování služeb Hotelu ZRUČ, jsme otevřeli novou kuchyni pro výrobu a balení hotových pokrmů.
Při výrobě jídel klademe důraz na vysokou kvalitu a množství surovin, výrobní postupy založené na moderních technologií a zejména na Vaši spokojenost.
V nabídce jídel se objevují tradiční pokrmy české kuchyně, ale i jídla moderní gastronomie.
Během veškerých procesů spojených s uváděním potravin do oběhu (zásobování, skladování, výroba a distribuce) dbáme na dodržování přísných hygienických norem. 
 
Naše služby
 
 • Prodej hotových jídel  přímo z provozovny
  • Tato služba je určena pro odběratele minimálně 10 hlavních  jídel denně
  • Odběratel si vyzvedává ve stanovený čas od 10:00 do 11:30 jídla přímo z provozovny.
  • Odběrateli je přiřazen ceník - " Jídla bez rozvozu"  
 • Rozvoz hotových jídel přímo k odběrateli
 • Odběrateli je jídlo doručováno na předem určenou adresu
 • Odběrateli je přiřazen ceník " Jídla s rozvozem" 
 
 • Rozvoz jídel do firem
 • sjednává se individuálně 
 • Zajištění  cateringu
 • sjednává se individuálně 
 • Zajištění závodního stravování
 • sjednává se individuálně 
   
Jak začít ?
 
 1. Po výběru nabízené služby odběratel provede registraci na našem objednávkovém systému  www.gastrozruc.cz
 2. Po provedené registraci odešlete z Vaší  e-malové schránky potvrzující odkaz
 3. Následně Vám zavolá náš operátor a domluví s Vámi podrobnosti odběru jídel, stanovení cen, závozové stanoviště atd..
 4. Odběratelé bez přístupu na internet mají možnost si  sjednat  po telefonu (  730 150 646 ) schůzku a registraci provést přímo v kanceláři provozovny
 5. V případě, že platbu za odebraná jídla nebudete provádět při předání jídel, bude uzavřena "Smlouva o odběru jídel"
 6. Následně Váš účet bude aktivován .  
   
Jak objednávat?
 
 1. Pro odběratele s přístupem na internet se objednávky vytváří v uživatelsky přívětivém prostředí webových stránek www.gastrozruc.cz
 2. Objednávky lze provádět do 11:00 dne předcházejícího. Na pondělí se objednávka zasílá nejpozději v pátek do 11:00 hod
 3. Ostatní odběratelé si můžou vyzvednout tištěný týdenní jídelní lístek a po vyplnění nám tento předat ke zpracování. 
   
Jak za  jídlo platit?
 
 
 1. Úhrada za jídlo se sjednává individuálně  při registraci
 2. Na provedenou platbu Vám vystavíme daňový doklad, cena jídel uváděných v ceníku obsahuje příslušné DPH. Jsme plátci DPH
 3. Úhradu lze provést
 • Bankovním převodem na náš účet
 • Hotově
 • Formou stravovacích poukázek Ticket Restaurant , Sodexo, UP Česká republika  
 
 Rozvoz jídel
 
 1. Rozvoz jídel je v časovém rozmezí od 9:30 do 13:00, dle rozvozového plánu 
   
Jídla
 
 1. Jídla jsou určena k okamžité spotřebě
 2. Množství surovin vychází z vnitřních norem společnosti Arvetti, a jsou k dispozici v kanceláři provozovny
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo změny jídelního lístku a objednatel s tímto právem souhlasí
 4. Při reklamaci kvality jídla je nutné předložit minimálně 70% reklamovaného jídla
 5. Jídla mohou obsahovat stopové prvky všech alergenů  
  Veškeré námi připravované pokrmy mohou obsahovat stopové prvky všech 14ti alergenů viz seznam.
Obchodní podmínky
1. Základní ustanovení
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ARVETTI spol. s r.o., IČ 27102751, DIČ CZ27102751, se sídlem Náměstí Míru 594, 285 22 Zruč nad Sázavou , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96420  jako prodávající (dále jen „Arvetti“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 2.  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
   Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Arvetti nebo s ní jinak jedná.
   Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád a dokument „Způsob dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 4. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Arvetti, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Arvetti nebo smluvních partnerů Arvetti, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 5. Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě musí Kupující o této skutečnosti prodávajícího informovat.
 
2. Sdělení před uzavřením smlouvy
Arvetti sděluje, že
 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Arvetti si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Arvetti -www.gastrozruc.cz uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 4. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li  uvedeno jinak v jiném smluvním ujednání), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
 5. odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat na adresu sídla Arvetti, na e-mailovou adresu Arvetti - gastro@hotelzruc.,
 6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy když došlo k:
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal
 1. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.  
  3. Smlouva
   
 1. Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Arvetti  -tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Arvetti, ať už přímo na provozovně nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Arvetti, za případné chyby při přenosu dat Arvetti nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Arvetti neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
 2. V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 5.000,- Kč vč. DPH, může být tato objednávka ze strany Arvetti zrušena v případě, že nedojde k telefonickému potvrzení objednávky, složení zálohy a podobně.
 3. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. 
  4. Dodání předmětu koupě
   
 1. Kupní smlouvou se Arvetti zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Arvetti kupní cenu.
 2. Má-li Arvetti zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Arvetti odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu zboží předá dopravce.
 3. Dodá-li Arvetti větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 4. Arvetti odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Velikosti porcí jídel je uvedena v samostatné příloze - " Velikosti jídel"
 5. Zboží je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.
 6. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zbožíi a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 7. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ní Arvetti umožnila nakládat.
 8. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Arvetti škodu způsobila porušením své povinnosti.
 9. Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zbožíi podmíněno. 
  5. Odpovědnost Arvetti
   
 1. Arvetti odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Arvetti odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly s ohledem na povahu zboží a že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Má-li zboží vadu, z níž je Arvetti zavázána, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o zboží použitou, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. 
  6. Podstatné porušení smlouvy
   
 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od smlouvy.
 2. Kupující sdělí Arvetti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Arvetti;  
  7. Nepodstatné porušení smlouvy
   
 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Arvetti dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Arvetti odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nové zboží.
 3. Neodstraní-li Arvetti vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Arvetti. 
  8. Porušení smlouvy obecně
   
 1. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit 
  9. Záruka za jakost
   
 1. Zárukou za jakost se Arvetti zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu. 
  10. Odstoupení od smlouvy
   
 1. Kupující může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, vždy písemně nebo prostřednictvím e-malu na adresu gastro@hotelzruc. V případě že nebude ve výpovědi stanoveno datum, budou veškeré objednávky kupujícího od data doručení automaticky zrušeny.
 2. Arvetti může odstoupit od smlouvy, nebo zrušit účet kupujícího na e-shopu www.gastrozruc.cz  v případě že kupující:
 • je v prodlení s úhradou déle jak 3 dny od splatnosti
 • kupující neprovede v období 30 dnů žádnou objednávku  
  11. Bezpečnost a ochrana informací
   
 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka.
 2. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu ARVETTI spol. s r.o., Náměstí Míru 594, 285 22 Zruč nad Sázavou. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická
 3. Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Arvetti pro marketingové účely poskytuje Arvetti dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Arvetti pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profilu
 4. Arvetti může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
 5. Arvetti si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat Arvetti prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky
 6. Arvetti si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.12. Provozní doba
   
 1. Objednávky přes internetový obchod gastrozruc.cz  24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Arvetti nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.
 3.  13. Ceny
   
 1. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu  www.gastrozruc.cz  jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).
 2. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
 3. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Arvetti a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Arvetti. Arvetti v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
 4. Arvetti si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout. 
  14. Objednávání

  Objednávat je možno následujícími způsoby:
 • prostřednictvím elektronického obchodu Arvetti - www.gastrozruc.cz (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese gastro@hotelzruc
 • osobně v provozovnách Arvetti
 • telefonicky 
  15. Platební podmínky
   
 1. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Arvetti, avšak nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží Kupujícím.
 2. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
 3. Konkrétní podmínky způsobů platby jsou sjednávány dopředu podle aktuálních možností.
 4. Arvetti si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. v  
  16. Dodací podmínky
   
 1. Arvetti zajišťuje či zprostředkovává dodání dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Arvetti nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.
 2. Arvetti či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Arvetti či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění Arvetti vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen si při svém konání počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na vlastnictví jiného.
 3. Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.Arvetti.cz. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).
 4. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je považováno že tato byly dodána bez vad.
 5. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu gastro@hotelzruc., sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Arvetti. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva zboží reklamovat, dává však Arvetti možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 6. Rozvoz jídel je na místo určení sjednáván dopředu při registraci. Změna místa určeného při sjednávání musí být oboustranně odsouhlasena. 
   
  17. Ostatní ujednání
   
 1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR.
 2. Zboží - " Jídla" jsou určena k okamžité spotřebě
 3. Arvetti má možnost provést v mimořádných situacích změnu v jídelním lístku. Kupujícímu nemá nárok tuto změnu reklamovat ani požadovat slevu nebo toto zboží nepřevzít.   
 4. Při reklamaci jídla je nutné reklamované jídlo předat nezkonzumované cca 80% původní velikosti  
  18. Závěrečná ustanovení
   
 1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 2. Případné spory mezi Arvetti a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou.
 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Arvetti  

view https://www.richardmillealll.com. helpful resources richardmilleautomatic.com. successful feeling richardmillebarth.com. Wiht 90% Discount richardmillebest.com. Highest Quality richardmillebubba.com. click this over here now replica richard mille. find the best https://www.richardmillecarbon.com. recommended you read richard mille replica. click to read more replica hublot. you could try here replica hublot. Visit This Link fake hublot watches. At Lowest Prices https://www.moneyhublot.com/. Check Out Your URL musichublot.com. Look At This replicas hublot watches. web link hublot replica. redirected here fake hublot. learn the facts here now computerhublot.com. useful reference replica hublot. Continued https://www.taxeswatches.com/. 60% off replica watch.